Đảng bộ huyện Mường Chà Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020

Update 06 - 08 - 2020
100%

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá, năm 2020 giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm (2016-2020) đạt 8,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đã xác định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 27 triệu đồng, tăng 13,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Các vùng kinh tế hình thành, bước đầu đã tạo ra sản phẩm hàng hóa, góp phần tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng cao; tăng bình quân 9,0%/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát  tăng trưởng bình quân 8,8%/năm; Hệ thống đường giao thông nông thôn phát triển; xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất; xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt ở các địa bàn dân cư; hiện nay có 97% dân số thị trấn được sử dụng nước sạch, 87% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 80% số hộ dân được sử dụng điện.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ gia đình đồng bào dân tộc nghèo, đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn. Giáo dục - đào tạo có những chuyển biến rõ nét, quy mô mạng lưới trường lớp học được mở rộng; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia,. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại quy mô, mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng. Duy trì bền vững các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. Chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên; hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác xây dựng xã hội học tập được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học được quan tâm đầu tư. Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh được đầu tư; đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn xảy ra; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện có tỷ lệ 8,9 bác sỹ/vạn dân; Trạm y tế 12/12 xã, thị trấn có bác s (đạt 111% so với NQĐH); 7/12 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 116% so với NQĐH); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,98%.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường; lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng thủ khu vực của huyện và cơ sở, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập; khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu trị an, cụm tác chiến biên phòng và diễn tập phòng chống chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động, phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội; kiềm chế sự gia tăng và làm giảm tội phạm. Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự như: đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo, đạo lạ; kiềm chế hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, tuyên truyền đạo trái pháp luật, hạn chế di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tạo thành “điểm nóng”, đột xuất bất ngờ xảy ra.  Hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (nước bạn Lào) được mở rộng và phát triển. Duy trì  việc tổ chức hội đàm thường niên cấp huyện và xã; phối hợp, trao đổi nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các hiệp định, quy chế biên giới. Tiếp nhận quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ của một số tổ chức nước ngoài theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong công tác xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị; đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của huyện và cơ sở. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII). Qua đó đã nâng cao nhận thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, được chỉ đạo, thực hiện có kết quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên. Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Tăng cường chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, xây dựng cơ sở chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng đảng viên và tổ chức đảng được nâng lên. Hiện đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng với  2.788  đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng đều hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém. Chất lượng đảng viên hằng năm đều tăng, hạn chế được ít nhất số đảng viên bị vi phạm kỷ luật. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng về số lượng và chất lượng, nhiệm kỳ qua kết nạp mới 890 đảng viên. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra theo chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ủy và của huyện ủy; đã có tác dụng tích cực giáo dục, phòng ngừa vi phạm, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đã có nhiều đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành. MTTQ và các đoàn thể tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế; với truyền thống đoàn kết; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà  quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ (2020-2025) đề ra, xây dựng huyện Mường Chà ngày càng vững mạnh và phát triển.  

    Từ Bá Minh, Tỉnh ủy viên

Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

Tin mới nhất

HĐND huyện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng...(19/05/2023 10:41 CH)

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai...(18/05/2023 9:47 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Chà triển khai chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội...(17/05/2023 4:00 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ ngân hàng cho Ban quản lý Tổ tiết...(16/05/2023 10:42 CH)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Chà và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Chà...(16/05/2023 10:21 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023(12/05/2023 2:39 CH)

NHCSXH huyện Mường Chà tăng cường triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn...(18/04/2023 12:22 SA)

Người Tổ trưởng gương mẫu, tận tâm(18/04/2023 12:18 SA)

Vốn chính sách góp phần phát triển kinh tế hộ ở Xã Pa Ham(18/04/2023 12:10 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Chà triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử (Mobile Banking)...(17/04/2023 11:47 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao ban Quý I năm 2023 với các Hội đoàn thể...(17/04/2023 10:16 CH)

Lễ công bố quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh hang Tìa Chớ,...(04/04/2023 5:25 CH)

Pa Ham tổ chức kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập(28/03/2023 5:15 CH)

Quá trình hình thành, hiện trạng và ý nghĩa của di tích khảo cổ hang Thẩm Tâu, xã Pa Ham(28/03/2023 4:08 SA)

Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Mường Chà long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ...(18/03/2023 4:45 CH)

Đại hội Công đoàn Bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nhiệm kỳ 2023-2028(17/03/2023 4:08 SA)

Kỳ họp quý IV/2022 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)...(16/03/2023 3:56 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Mường Chà thực hiện giải ngân nguồn...(16/03/2023 3:55 SA)

Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)(28/02/2023 7:01 CH)

Hoạt động tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2023(17/02/2023 10:37 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1789 người đang online