Nội dung đơn thư
Họ và tên Công chức huyện Mường Ảng
Địa chỉ Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Nội dung Đề nghị xem xét việc UBND huyện Mường Ảng đang thực hiện truy thu tiền phụ cấp công vụ đối với người được tuyển dụng và đang trong thời gian tập sự từ năm 2012 đến nay theo Văn bản số 473/UBND-TCKH ngày 11/5/2018 của UBND huyện Mường Ảng
Ngày nhận đơn 26/05/2018
Kết quả xử lý đơn

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị đến Giám đốc Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chung trên địa bàn; nhằm đảm bảo tình hình chung và tránh đơn vượt cấp.

Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file