Nội dung đơn thư
Họ và tên Nhân dân Huổi Lụ 3 (đại diện ông Phùng Chòi Cản)
Địa chỉ bản Huổi Lụ 3, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Nội dung phản ánh đất nương rẫy của nhân dân bản Huổi Lụ 3 canh tác và sản xuất lâu đời, nay bị khoanh thành rừng bảo vệ nhưng nhân dân không được tuyên truyền, phổ biến; đề nghị các cấp chính quyền xem xét bố trí đất sản xuất cho nhân dân để ổn định cuộc sống
Ngày nhận đơn 25/05/2018
Kết quả xử lý đơn
Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đề nghị của ông Phùng Chòi Cản đến Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé để giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file