Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
15/HĐND 23/03/2021 Tài liệu họp HĐND huyện lần thứ XV TL ky hop 15.rar
Dự Thảo 11/01/2021 CHƯƠNG TRÌNH Giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2021 chuong trinh chi dao, dieu hanh nam 2021.docx
3885/QĐ-UBND 01/01/2021 giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, huyện Mường Chà QD giao KH phat trien KT-XH nam 2021_cuongtdhmc-24-12-2020_16h36p00(25.12.2020_11h37p00)_signed.pdfKH phat trien KTXH nam 2021_lutahmc-25-12-2020_07h33p04(huongbtthmc)(25.12.2020_11h39p05).xls
3886/QĐ-UBND 01/01/2021 QĐ giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2021 HD huyen 2020-PL2-PH(05.01.2021_08h52p11)_signed.pdfBieu giao du toan thu chi ngan sach nam 2021.xls
14/TL 08/12/2020 Tài liệu họp HĐND huyện lần thứ XIV (lần 1) TL họp HĐND huyện kỳ 14(lần 1).rarTL họp HĐND huyện kỳ 14(lần 2).rar
13/TL 21/10/2020 Tài liệu họp HĐND huyện lần thứ XIII TL kỳ họp HĐND thứ 13.rar
1