Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 14/12/2022 (3) DTNQ Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI (3) DTNQ ve KQGS viec giai quyet YKKN cua cu tri truoc va sau ky hop thu Sau.pdf
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 14/12/2022 Các tài liệu, Báo cáo đại biểu nghiên cứu, tham gia (1) BC-Ctac-chi-dao-dieu-hanh-UBND-nam-2022_signed.pdf(2) BC-phoi-hop-giua-UBND-voi-TT-HDND-huyen 2022_signed.pdf(3) BC-tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-sau-ky-hop-thu-6_signed.pdf3) DTNQ ve KQGS viec giai quyet YKKN cua cu tri truoc va sau ky hop thu Sau.pdf(4) BC-cong-tac-BVMT-2022_signed.pdf(4) Bieu BC moi truong nam 2022.pdf(5) BC-hoat-dong-cua-TT-HDND-nam-2022-nhiem-vu-nam-2023_signed.pdf(6) BC-tong-hop-y-kien-cu-tri-truoc-ky-hop-8_signed.pdf(7) BC tham tra-ket-qua-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-va-sau-ky-hop-thu-Sau_signed.pdf(8) BC hoat dong nam 2022 Ban Dan toc_signed.pdf8) BC hoat dong nam 2022 Ban KTXH.pdf(8) BC hoat dong nam 2022 Ban Phap che_signed.pdf
4 Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 13/12/2022 Tờ trình, BC thẩm tra, DTNQ thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 04.1 TTr thong qua KH su dung dat 2023_signed.pdf04.2 BC tham tra DTNQ thong qua KH su dung dat 2023_signed.pdf04.3 DTNQ thong qua KH su dung dat 2023.pdf
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 13/12/2022 Công tác bầu cử 13.1 TTr-mien-nhiem-TV-UBND_signed.pdf13.1 DTNQ mien nhiem UV UBND.pdf13.2 TTr-bau-bo-sung-TV-UBND-huyen-2022_signed.pdf13.2 DTNQ bau UV UBND huyen.pdf13.3 TTr cho thoi nhiem vu dai bieu HDND huyen.pdf13.3 DTNQ cho thoi nhiem vu dai bieu HDND huyen.pdf
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 Báo cáo, Báo cáo thẩm tra, Dự thảo Nghị quyết KTXH 2022, kế hoạch 2023 01.1 BC KT-XH-nam-2022_signed.pdf01.1 Bieu-chi-tieu-KH-XH-nam-2022.pdf01.2 BC tham tra ve PTKT-XH nam 2023.pdf01.3 NQ-ve-PTKT-XH-nam-2023.pdf
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 Báo cáo, BC thẩm tra, DTNQ thu chi NSĐP 2022, DT và phân bổ DT thu chi NSĐP 2023 02.1 BC thu chi NSDP 2022, DT va phan bo DT thu chi NSDP 2023.pdf02.1 Bieu BC thu chi NSDP 2022, DT va phan bo DT thu chi NSDP 2023.pdf02.2 BC tham tra thu chi NSDP 2022, DT va phan bo DT thu chi NSDP 2023.pdf02.3 DT NQ ve DT va phan bo DT thu chi NSDP 2023.pdf
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 BC, BC thẩm tra, DTNQ thực hiện KH đầu tư công 2022 và KH đầu tư công 2023 03.1 BC thuc hien KH dau tu cong 2022, KH dau tu cong 2023 (full).pdf03.2 BC tham tra DTNQ KH dau tu cong von NSNN 2023.pdf03.3 DTNQ KH dau tu cong von NSNN 2023.pdf
6 Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XXI 09/12/2022 TTr, DTNQ thông qua KH tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023 6.1 TTr-ve-KH-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2023_signed.pdf06.2 DTNQ ve KH to chuc cac ky hop thuong le nam 2023.pdf
07 TL kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 TTr, DTNQ Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023 07.1 TTr ve-kinh-phi-hoat-dong-cua-HDND-huyen-nam-2023_signed.pdf07.2 NQ ve kinh phi hoat dong cua HDND nam 2023.pdf
TL kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 TTr, DTNQ thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn huyện” 08.1 TTr-thanh-lap-doan-GS-chuyen-de-ve-quan-ly-va-su-dung-dat-dai-gd-2021-2023_signed.pdf08.2 DTNQ-thanh-lap-doan-gs-chuyen-de-ql-va-sd-dat-dai-gd-2021-2023.pdf
1 2 3