Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
TL HN trao đổi kinh nghiệm HĐND 2 cấp lần thứ nhất 17/08/2023 Tài liệu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 223 GM du-Hoi-nghi-trao-doi-kinh-nghiem-HDND-2-cap-huyen-xa-lan-thu-nhat_signed.pdfUBND huyen - Tham luan (ban chuan).pdfBan KTXH - Tham luan.pdfBan Dan toc - Tham luan.pdfan Phap che - Tham luan.pdfVP HDND-UBND huyen - Tham luan.pdfUB MTTQVN huyen - tham luan.pdfTT HDND Thi tran Muong Cha - Tham luan.pdfTT HDND xa Hua Ngai - Tham luan.pdfND xa Hua Ngai - Tham luan.pdfTT HDND xa Huoi Leng - Tham luan.pdfUBND xa Huoi Leng - Tham luan.pdfTT HDND xa Huoi Mi - Tham luan.pdfUBND xa Huoi Mi - Tham luan.pdfTT HDND xa Ma Thi Ho - Tham luan.pdfUBND xa Ma Thi Ho - Tham luan.pdfTT HDND xa Muong Muon - Tham luan.pdfUBND xa Muong Muon - Tham luan (ban chuan).pdfTT HDND xa Muong Tung - Tham luan.pdfUBND xa Muong Tung - Tham luan.pdfTT HDND xa Na Sang - Tham luan.pdfUBND xa Na Sang - Tham-luan.pdfTT HDND xa Nam Nen - Tham luan.pdfUBND xa Nam Nen - Tham luan.pdfTT HDND xa Pa Ham - Tham luan.pdfUBND xa Pa Ham - Tham luan.pdfTT HDND xa Sa Long - Tham luan.pdfUBND xa Sa Long - Tham luan.pdfTT HDND xa Sa Tong - Tham luan.pdfUBND xa Sa Tong - Tham luan.pdf
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 DTNQ-mien-nhiem-UV-UBND-huyen.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Bầu ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 DTNQ-bau-UV-UBND-huyen.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
DTNQ 19/07/2023 DTNQ về Mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 DTNQ Kinh te-Xa hoi 6-thang cuoi nam 2023.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 DTNQ phe chuan tong quyet toan NSNN 2022.docBieu-NQ-theo-ND-31-2022_namnvhmc-13-07-2023_07h21p31.xls
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 DTNQ dau tu cong 2024.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn huyện” DTNQ KQGS chuyen-de-QL-va-su-dung-dat-dai-giai-doan-2021-2023.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giai đoạn từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn huyện DTNQ thanh lap doan gs tiep nhan giai quyet tin bao to giac toi pham.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 DTNQ ve CTr giam sat cua HDND huyen nam 2024.doc
1 2 3 4 5 6