Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
Tài liệu Kỳ họp thứ bẩy (chuyên đề) 08/08/2022 Tài liệu Kỳ họp thứ bẩy (chuyên đề) HĐND huyện Toan-bo-TLKH7.rar1-Chuong-trinh-ky-hop-thu-bay-HDND-huyen.pdf4.1-1106-TTr-dieu-chinh-KH-dau-tu-cong-trung-han-2021-2025-nguon-CDNSDP-tinh_signed.pdf4.1-1106-Bieu-dieu-chinh-KH-dtu-cong-trung-han-2021-2025.xlsx4.2-1107-To-trinh-dieu-chinh-KH-dau-tu-cong-nam-2022_signed.pdf4.2-1107-Bieu-dieu-chinh-phan-bo-KHV-dau-tu-cong-nam-2022.xls6.1-1108-Bieu-TH-danh-muc-KHV-3-chuong-trinh-MTQG-GD-2021-2025-va-2022.xlsx6.1-1108-TTr-thong-qua-KH-von-dtu-ptrien-nvon-NSTW-GD-2021-2025-va-nam-2022-thuc-hien-3-Chuong-trinh-MTQG.pdf6.2-1109-TTr-CTr MTQG DTTS_MN-va-CTr-MTQG-GNBV.pdf6.2-1109-bieu-TTr-CTr MTQG DTTS_MN-va-CTr-MTQG-GNBV.pdf.pdf8-561-BC-du-kien-KH-dau-tu-cong-nam-2023_signed.pdf8-Bieu-BC-giai-ngan-KHV-dau-tu-cong-2022-du-kien-KHV-dau-tu-cong-2023.xls12.1-DTNQ-dieu-chinh-KH-dau-tu-cong-GD_21-25-NS-tinh.pdf12.2-DTNQ-KH-dau-tu-cong-2022.pdf12.3-DTNT-KH-von-dau-tu-pt-von-NSTW_21-25_va-2022-thuc-hien-3-Ctr-MTQG.pdf12.4-DTNQ-KH-dau-tu-cong-2023.pdf12.5-DTNQ-tang-du-toan-CTr MTQG DTTS_MN-va-CTr-MTQG-GNBV.pdfTong-hop-VB-HD-ve-cac-Chuong-trinh-MTQG-GD_2021-2025.doc
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 (UBND huyện trình) 08/07/2022 Báo cáo, tờ trình do UBND huyện trình (Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI) 4.1 BC-KT-XH-6-thang-dau-nam-2022_signed.pdf4.1 Bieu BC giai-ngan-KHV-dau-tu-cong-2022 (kem theo BC KTXH).xls4.2 Bao-cao-tinh-hinh-thu-chi-6-thang-dau-nam-2022_signed.pdf4.2 bieu Bao-cao-tinh-hinh-thu-chi-6-thang-dau-nam-2022_signed.pdf4.3 482_BC-tong-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021_signed.pdf4.3 Bieu 01_BC-tong-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021.pdf4.4 - 475_BC-Ctac-chi-dao-dieu-hanh-UBND-6-thang-nam-2022_signed.pdf4.5 - 474_BC-phoi-hop-giua-UBND-voi-TT-HDND-huyen_signed.pdf4.6 BC-cong-tac-PCTN-6-thang-dau-nam-2022_signed.pdf4.6 Bieu-TH-cong-tac-PCTN-6-thang-dau-nam-2022.xls4.7 BC tiet-kiem-phong-chong-lanh-phi-6-thang_signed.pdf4.8 BC Ket-qua-cong-tac-PCTP-va-VPPL 6-thang-dau-nam-2022_signed.pdf4.9 BC-cong-tac-giai-quyet-KNTC-6-thang-dau-nam-2022_signed.pdf.9 Bieu-TH-cong-tac-KNTC-6-thang-dau-nam-2022.xls4.10 - 476_BC-ket-qua-sau-giam-sat-nam-2021-va-y-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-4_signed.pdf4.11 To-trinh-bau-bo-sung-TV-UBND-huyen-2022_signed.pdf4.12 TTr QH su dung dat GD 2021-2030.doc4.12 bieu QH su dung dat GD 2021-2030.xlsx4.13 TTr KH su dung dat 2022.pdf4.13 Bieu KH su dung dat 2022.xlsx
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 (HĐND huyện trình) 08/07/2022 Các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND huyện trình 5.1 BC-tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-Sau_signed.pdf5.2 - 82-BC-HDND ket qua giam sat giai quyet cac kien nghi sau GS 2021_signed.pdf5.3 - 96_BC-kq-TH-chuong-trinh-giam-sat-cua-HDND-huyen-nam-2021_signed.pdf5.4 BC-hoat-dong-cua-TT-HDND-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022_signed.pdf5.5 BC-kq-TH-bao-ton-va-phat-trien-VH cac dan toc_signed.pdf5.6 TT-de-nghi-dieu-chinh-sua-doi-NQ-so-42-cua-HDND-huyen_Signed.pdf5.7 TTr-ve-CT-giam-sat-nam-2023-cua-HDND-huyen_signed.pdf5.8 TTr thanh lap doan giam sat NQ16_signed.pdf
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 08/07/2022 Các báo cáo do các Ban HĐND huyện và các cơ quan khác trình 6.1 - 80-BC hoat dong 6 thang Ban KTXH_signed.pdf6.1 - 84-BC hoat dong 6 thang Ban Phap che_signed.pdf6.1 - 92-BC hoat dong 6 thang Ban Dan toc_signed.pdf6.2 - 86-BC-BPC tham tra cong tac PCTN_signed.pdf6.2 - 87-BC-BPC tham tra cong tac phong chong toi pham, vi pham phap luat_signed.pdf6.2 - 88-BC-BPC tham tra BC thuc hanh tiet kiem, chong lang phi_signed.pdf6.2 - 89-BC-BPC tham tra BC cua VKSND huyen, TAND huyen, Chi cuc THADS_signed.pdf6.2 - 94-BC-BDT tham tra KQ tiep cong dan, giai quyet don thu, khieu nai to cao_signed.pdf6.2 - 97-BCTT-BKTXH quyet toan thu NSNN, thu chi NSDP_signed.pdf6.2 - 98-BCTT-BKTXH tham tra BC KTXH 6 thang_signed.pdf6.2 - 99-BCTT-BKTXH tham tra thu chi NSNN 6 thang_signed.pdf2 - 105-BC tham tra DTNQ thong qua ke hoach su dung dat nam 2022_signed.pdf6.2 - 106-BC tham tra DTNQ thong qua Quy hoach su dung dat thoi ky 2021-2030_signed.pdf.1 - 126-BC-TAND.pdf7.2 - 269-BC-VKSND.pdf.3 - 30-BC-CCTHA.pdf
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 08/07/2022 Các dự thảo Nghị quyết 8.1 NQ-ve-CTr-giam-sat-cua-HDND-huyen-nam-2023.doc8.2 NQ-ve-ket-qua-giam-sat-viec-giai-quyet-kien-nghi-sau-giam-sat-cua-TT-HDND-cac-ban-HDND-.doc8.3 NQ KQ giam sat chuyen de thuc hien DA tiep tuc bao ton va phat trien VH cac DT.docx8.4 NQ-dieu-chinh-sua-doi-NQ-so-42-cua-HDND-huyen.doc8.5 NQ-cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-HDND.docx8.6 NQ thanh-lap-doan-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-NQ-16-cua-Chinh-phu.doc9.1 DTNQ-phat-trien-KT-XH-6-thang-cuoi nam 2022.doc9.1 bieu DTNQ phat-trien-KT-XH-6-thang-cuoi nam 2022.xls9.2 NQ-phe-chuan-quyet-toan-thu-chi-NSDP-nam-2021.doc9.2 Bieu-NQ-theo-ND-31-2021-D-Chuan.xls9.3 NQ-bau-UV-UBND.docx9.4 NQ thong qua KH su dung dat GD 2021-2030.doc9.5 NQ-thong qua KH su dung dat 2022.doc
5/HĐND 28/03/2022 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 - HĐND HUYỆN KHÓA XXI 72 - Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện.pdf359 - Kế hoạch sử dụng đất.pdf356 - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.pdf359 - Kế hoạch sử dụng đất.rar
4/HĐND 07/12/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN KHÓA XXI TL kỳ họp thứ 4 (đủ).rar
3/HĐND 17/10/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND HUYỆN KHÓA XXI TL kỳ họp thứ III.rar
2/ HĐND 21/07/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND HUYỆN KHÓA XXI TL kỳ họp.rar
Tiếp xúc cử tri 15/07/2021 Tài liệu Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II HĐND huyện khóa XXI TL TXCT.rar
1 2