UBND tỉnh tổ chức thành công giải cầu lông “Cúp Hoa Ban – năm 2017”