Hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Ban năm 2017