Trao Huân, Huy chương của nước CHDCND Lào cho cán bộ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn tỉnh