UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2017

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2017