Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050