Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến làm việc tại 2 huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo