Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng sẻ chia gian khó với xã nghèo