UBND tỉnh khen thưởng đột xuất các lực lượng đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án ma túy lớn