Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ X, năm 2018