UBND tỉnh họp phiên tháng 5

Ngày 29/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5