Họp UBND tỉnh phiên tháng 6

Họp UBND tỉnh phiên tháng 6