Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND khóa XIV