Giải Cầu lông truyền thống Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên ''Cúp Hoa Ban năm 2019''