Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”