Huyền thoại Điện Biên - Tập 3: Điện Biên và những cuộc thiên di

Huyền thoại Điện Biên - Tập 3_ Điện Biên và những cuộc thiên di - Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên