Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra một số công trình TĐC trọng điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ