Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Điện Biên Đông