Người dân Pom Lót, huyện Điện Biên thoát nghèo nhờ chuyên canh rau màu