Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Bầu nhiều chức danh quan trọng