Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Điện Biên