Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình thức sân khấu hóa