Chương trình số 3938 /CTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh tại thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà

Update 11 - 11 - 2015
100%

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh tại thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà

           

           

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tại thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà cụ thể như sau:

I. Nội dung làm việc:

- Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015.

- Kiểm tra các công trình, dự án, công tác di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.

II. Chương trình làm việc

1. Ngày 12/11/2015 (thứ năm):

- 15 giờ 30 phút: Đoàn xuất phát từ thành phố Điện Biên Phủ đi thị xã Mường Lay.

- 18 giờ 30 phút: Đoàn ăn tối và nghỉ tại Nhà khách UBND thị xã Mường Lay.

2. Ngày 13/11/2015 (thứ sáu):

- Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút: Đoàn ăn sáng tại thị xã Mường Lay.

- Từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Kiểm tra thực địa các công trình, dự án thành phần thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La triển khai trên địa bàn thị xã Mường Lay (trong đó ưu tiên kiểm tra các công trình thủy lợi, các công trình còn nhiều khó khăn vướng mắc cần xử lý do UBND thị xã Mường Lay và Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh bố trí).

- Từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút: Đoàn ăn và nghỉ trưa tại thị xã Mường Lay.

- Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ: Đoàn làm việc với lãnh đạo thị xã Mường Lay và các phòng ban có liên quan tại Trụ sở UBND thị xã.

+ Nội dung làm việc: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; kết quả, tiến độ, kế hoạch triển khai Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.

+ Thành phần làm việc:

(1). Đoàn công tác của tỉnh;

(2). Mời Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay.

(3). Lãnh đạo UBND thị xã và một số phòng ban chuyên môn thị xã Mường Lay, đại diện một số nhà thầu có liên quan (thành phần cụ thể do UBND thị xã mời).

- 17 giờ 00: Đoàn dời thị xã Mường Lay đi huyện Mường Chà.

- 18 giờ 30 phút: Đoàn ăn tối và nghỉ tại huyện Mường Chà; 

3. Ngày 14/11/2015 (thứ bảy):

- Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút: Đoàn ăn sáng tại huyện Mường Chà.

- Từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện Mường Chà và các phòng ban có liên quan tại Trụ sở UBND huyện.

+ Nội dung làm việc: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

+ Thành phần làm việc:

(1). Đoàn công tác của tỉnh;

(2). Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà.

(3). Lãnh đạo UBND huyện và một số phòng ban chuyên môn huyện (thành phần cụ thể do UBND huyện Mường Chà mời).

- Từ 11 giờ 30 phút: Đoàn ăn trưa tại huyện sau đó dời huyện Mường Chà về thành phố Điện Biên Phủ.

III. Thành phần Đoàn công tác tỉnh

- Đồng chí Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; Chi nhánh ngân hàng phát triển tỉnh Điện Biên.

- Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh (chỉ làm việc tại thị xã Mường Lay);

- Phóng viên Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thị xã Mường Lay:

- Mời các thành phần có liên quan của thị xã tham gia làm việc với Đoàn.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh:

+ Chuẩn bị phòng họp, bố trí ăn, nghỉ cho đoàn công tác, các điều kiện cần thiết khác để Đoàn làm việc tại thị xã Mường Lay.

+ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015 trên địa bàn thị xã; chuẩn bị hiện trường kiểm tra và báo cáo cụ thể về tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn.

2. UBND huyện Mường Chà:

- Mời các thành phần có liên quan của huyện tham gia làm việc với Đoàn.

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015 trên địa bàn huyện, chuẩn bị phòng họp, bố trí ăn, nghỉ cho đoàn công tác, các điều kiện cần thiết khác để Đoàn làm việc tại huyện Mường Chà.

3. Các Sở, ngành tỉnh theo thành phần làm việc:

- Chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, phương tiện theo phương án bố trí và có mặt tham gia làm việc theo chương trình của Đoàn.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

4. Phương án bố trí ghép xe của Đoàn công tác

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên, phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh đi xe do Văn phòng UBND tỉnh bố trí.

- Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đi xe của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải đi xe của Xây dựng;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi xe của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng phát triển tỉnh Điện Biên, phóng viên Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh đi xe của Chi nhánh ngân hàng phát triển tỉnh;

Chương trình này thay cho Giấy mời, thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh và thông báo để các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành thành viên Đoàn công tác, Thường trực Thị ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, UBND thị xã Mường Lay; Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, UBND huyện Mường Chà tổ chức thực hiện. Trường hợp có sự thay đổi, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo tới các đơn vị qua điện thoại./.

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1622 người đang online