Quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Update 31 - 08 - 2017
100%

Để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo đúng quy định, ngày 13/7/2017, HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số55/2017/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên đia bàn tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết quy định các đối tượng được áp dụng gồm: (1)Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; (2) Trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sáchquy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; (3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày đó là:(1) Nhà ở xa trường từ 04 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 07 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông; (2) Trong điều kiện địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (qua sông suối không có cầu; qua đèo, dốc cao; qua vùng sạt,lở đất đá)nhà ở xa trường khoảng cách từ 2 km đến dưới 4 km đối với học sinh tiểu học, từ 4km đến dưới 7 km đối với học sinh trung học cơ sở, từ 7 km đến dưới 10 km đối với học sinh trung học phổ thông. Trường hợp khác HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất; (3) Địa bàn nơi học sinh cùng cha, mẹ hoặc người giám hộcó hộ khẩu thường trú; nơi có trường học sinh theo học là các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; xã khu vực III; thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền núi được cơ quan có thẩm quyền quy định.

Về mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh: đối với trường hợp trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn theo định mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm.

Thời điểm áp dụng thực hiện bắt đầu từ năm học 2017-2018.

Mường Chà, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Người viết: HT

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1508 người đang online