• Trong những năm qua, bằng nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và những hộ gia đình được hưởng chế độ chính sách ở xã Mường Mươn có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi chủ động phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững.

1 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1505 người đang online