Lịch tiếp dân

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

––––––––––––––

Số: 28/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

 THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo

UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

–––––––––––––––––––––––

Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (được Chủ tịch UBND tỉnh phân công) tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp.

- Địa điểm tiếp công dân: Tại Trụ sở tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

- Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

2. Trường hợp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh bận công việc đột xuất sẽ có thông báo giao nhiệm vụ cho Chánh Thanh tra tỉnh hoặc Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có liên quan tổ chức tiếp công dân và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao Ban tiếp công dân tỉnh là đầu mối tiếp nhận đăng ký của công dân yêu cầu được gặp lãnh đạo UBND tỉnh để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chương trình, bố trí địa điểm để lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân.

Thông báo này thay thế Thông báo số 51/TB-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh về việc thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2014 của lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo để nhân dân và các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

- Đài PTTH tỉnh (đưa tin);

- Báo Điện Biên Phủ (đưa tin);

- Lưu: VT, TH, NC, TCD.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

MÙA A SƠN

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1696 người đang online