Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
2007/TTr-UBND 13/11/2023 TTr, DTNQ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Mường Chà 2007 TTr dieu-chinh-bo-sung-KH dau-tu-cong-trung-han-va-nam-2023-CTr MTQG_signed - Copy.pdf2007 DTNQ dieu-chinh-bo-sung-KH dau-tu-cong-trung-han-va-nam-2023-CTr MTQG.pdf
2008/TTr-UBND 13/11/2023 TTr, DTNQ Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Mường Chà (Vốn thu tiền sử dụng đất) 2008 TTr dieu-chinh-bsung-KH-dau-tu-cong-trung-han-2021-2025-va-nam-2023-von-CDNS-11-8-BTV_signed.pdf2008 Bieu-dieu-chinh-KH-dau-tu-cong-trung-han-nguon-von-CDNS-huyen.xlsxTNQ dieu-chinh-KH-dau-tu-cong-trung-han-nguon-von-CDNS-huyen.docx
2004/TTr-UBND 10/11/2023 TTr, DTNQ Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mường Chà 2004 TTr thong qua ke hoach su dung dat nam 2024.pdf3.-bieu-08-11-2023.xlsxThuyet minh KH su dung dat 2024.pdfDTNQ-KH su dung dat 2024.doc
TL HN trao đổi kinh nghiệm HĐND 2 cấp lần thứ nhất 17/08/2023 Tài liệu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 223 GM du-Hoi-nghi-trao-doi-kinh-nghiem-HDND-2-cap-huyen-xa-lan-thu-nhat_signed.pdfUBND huyen - Tham luan (ban chuan).pdfBan KTXH - Tham luan.pdfBan Dan toc - Tham luan.pdfan Phap che - Tham luan.pdfVP HDND-UBND huyen - Tham luan.pdfUB MTTQVN huyen - tham luan.pdfTT HDND Thi tran Muong Cha - Tham luan.pdfTT HDND xa Hua Ngai - Tham luan.pdfND xa Hua Ngai - Tham luan.pdfTT HDND xa Huoi Leng - Tham luan.pdfUBND xa Huoi Leng - Tham luan.pdfTT HDND xa Huoi Mi - Tham luan.pdfUBND xa Huoi Mi - Tham luan.pdfTT HDND xa Ma Thi Ho - Tham luan.pdfUBND xa Ma Thi Ho - Tham luan.pdfTT HDND xa Muong Muon - Tham luan.pdfUBND xa Muong Muon - Tham luan (ban chuan).pdfTT HDND xa Muong Tung - Tham luan.pdfUBND xa Muong Tung - Tham luan.pdfTT HDND xa Na Sang - Tham luan.pdfUBND xa Na Sang - Tham-luan.pdfTT HDND xa Nam Nen - Tham luan.pdfUBND xa Nam Nen - Tham luan.pdfTT HDND xa Pa Ham - Tham luan.pdfUBND xa Pa Ham - Tham luan.pdfTT HDND xa Sa Long - Tham luan.pdfUBND xa Sa Long - Tham luan.pdfTT HDND xa Sa Tong - Tham luan.pdfUBND xa Sa Tong - Tham luan.pdf
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 DTNQ-mien-nhiem-UV-UBND-huyen.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Bầu ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 DTNQ-bau-UV-UBND-huyen.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
DTNQ 19/07/2023 DTNQ về Mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 DTNQ Kinh te-Xa hoi 6-thang cuoi nam 2023.docx
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 DTNQ phe chuan tong quyet toan NSNN 2022.docBieu-NQ-theo-ND-31-2022_namnvhmc-13-07-2023_07h21p31.xls
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 DTNQ dau tu cong 2024.docx
1 2 3 4 5 6