Thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ
(27/07/2017 3:39:28 CH)

Dienbien.gov.vn – Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Hoa; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó người yêu cầu thông báo là của ông Phạm Việt Đức 

Người cần tìm kiếm là bà Trần Thị Hoa; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nơi cư trú cuối cùng: số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tinh Điện Biên.

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho bà Trần Thị Hoa; sinh ngày 25/9/1991; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nơi cư trú cuối cùng: số nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/11/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hoa ở đâu hoặc ai biêt tin tức gỉ của bà Hoa thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc ông Phạm Việt Đức (Sỗ nhà 183, tổ dân phố 21, phường Tân Thanh, thành phô Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đê giải quyêt việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của bà Hoa thì ông Đức sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn vói bà Hoa theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (25/7/2016), Thông báo này phải được được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp; cổng thông tin điện tử của Tòa án, ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.Các bài đã đăng