Hội thi đấu bò huyện Điện Biên Đông lần thứ V, năm 2019