Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên